Skräddarsydda uppdrag inom ledarutveckling 2018

Att vara en effektiv ledare – och ständigt bli ännu bättre!

Vi skräddarsyr ert uppdrag inom ledarutveckling 2018

Margareta Carlsson, managementkonsult och executive coach, arbetar med chefsstöd, ledarskapsutveckling och organisationsutveckling. Margareta har i hela sitt liv på ett eller annat sätt arbetat med ledarskap; som chef, som konsult, som coach och i stödfunktioner. Teoretisk bakgrund i utbildning i ledarskap på universitetet och flerårig utbildning inom coaching och ICF Certified Professional Coach. Kunder inom vitt skilda branscher i såväl privat näringsliv som offentlig sektor.

margareta.carlsson@solbergastation.se
070-722 37 34

 

Vad kan vi bidra med till er organisation och era ledare 2018? Vi erbjuder bl a;

Tema 1 – Att vara en effektiv ledare – vad innebär det?

Effektivitet handlar om att använda resurser så att de når bäst verkningsgrad på rätt områden. Som chef verkar du genom dina medarbetare; skapar förutsättningar för deras kraft och styrka att komma till sin rätt, på ett sätt som är hållbart och leder i mål. Du är såväl chef som ledare och tränare. Kraven är höga idag och kompetens behövs inom många olika områden. Du ska hantera visioner, sätta mål, formulera strategier, driva verksamhet effektivt och med god lönsamhet och samtidigt odla en företagskultur som gynnar och utvecklar verksamheten. Du ska ta ställning, fatta beslut och hantera alla de olika dilemman som uppstår i din vardag och vid större händelser. När det kommer till kritan handlar det om vad du gör och inte gör. Vad du får att hända. Hur du får andra att vara. Hur du är. Hur är det? Idag och i morgon.

 

Tema 2 – ”Lever vi vårt varumärke?”

Corporate Branding handlar inte bara om att visa “att man finns”.

Företagets varumärke ska också spegla “vem man är”. Företagets egna identitet och
den särpräglade, starka profil företaget sänder ut till omvärlden, ska resultera i den
upplevda image på marknaden som företaget strävar efter.

  • Varumärket står för ett löfte om “vad man erbjuder” och “hur man levererar”
  • Så hur skall vi få våra ledare och medarbetare att bära vårt varumärke?
  • Skapa ”ett lönsammare varumärke”!

 

Tema 3 – Ledarutveckling – kommunikativt ledarskap

Som ledare verkar man tillsammans med och genom andra. Det handlar om att inspirera och skapa energi, kraft och mod i sina medarbetare. Alla individer, situationer och sammanhang är unika och kombinationerna är otaliga. Ett modernt ledarskap kräver lyhördhet för behov och kartläggning av förutsättningar hos medarbetarna och ett agerande som är anpassat till dessa liksom till situationen och sammanhanget. Ibland utbilda, ibland stötta, ibland utmana. På det sättet kan ledare bistå medarbetare i att prestera sitt bästa.

En god ledare kommunicerar. Kommunikativt ledarskap handlar om att engagera alla medarbetare i dialog, ge och söka återkoppling, inkludering och öppenhet. Om delaktighet och samverkan. Om att lyssna och fatta beslut tillsammans. Om att kommunicera tydligt, en förutsättning för rätt fokus och prestationer. Det i sin tur är kopplat till att man sätter mål, förmedlar förväntningar, formulerar roller och uppdrag, odlar engagemang, gruppsamhörighet, tillit och förtroende. Ledarskapet bidrar på det sättet till förbättrade prestationer och resultat på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Ett gott ledarskap förutsätter slutligen såväl flexibilitet och följsamhet som tydlighet och beslutsamhet. En förståelse för det flerfacetterade representantskapet rollen innebär samt kunskap om när man ska chefa, leda respektive träna personalen.

Med ett gott ledarskap är alla vinnare; individen, gruppen och företaget.

Tema 4 – Workshop företagskultur – arbetsmiljö

Arbetsmiljö är livet på arbetet, skulle man kunna säga, ur olika perspektiv: fysiskt, tekniskt, socialt och organisatoriskt. Företagskultur är vårt mellanmänskliga sätt att interagera med varandra, våra beteendemönster; värderingar, normer, språk, ritualer, symboler… Arbetsmiljö och företagskultur går i varandra men är inte samma sak. Man kan dock arbeta med dem båda genomtänkt och parallellt på ett sätt som skapar styrka kring hur man ska arbeta på en arbetsplats – för trivsel och hälsa och för prestation och resultat. För att ge möjlighet till effektivitet, utveckling och innovation.

Våren 2016 kom nya regler gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, för att vi alla bättre ska hantera dessa frågor, för ökad trivsel och hälsa på våra arbetsplatser. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om vilka krav ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter de har i arbetet. Exempelvis ledning, ansvar, uppdrag, arbetstider och andra förhållanden. Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkas av och själva påverkar människor omkring oss. Det berör områden som kommunikation, samarbete, delaktighet och stöd. Alla dessa områden är tätt förknippade med företagskultur.

Miniföreläsning, workshop, utbildning eller coaching – ni väljer själva form och omfattning utifrån ert behov.

Kontakta Elisabeth Wagner, elisabeth.wagner@industriforum.se, 0733 244 065 eller Margareta Carlsson direkt enligt ovan.